ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο:

Υποστήριξη υπηρεσιών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2019, που αφορά την συντήρηση και παρακολούθηση των δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και της λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη”

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (O.A.K. A.E.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με τη συγχώνευση των Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ. & Ο.ΑΝ.Α.Κ.) και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη.

Η εταιρεία λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας αφού παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς, ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η έδρα του Οργανισμού είναι στα Χανιά, με παραρτήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.

Οι σκοποί και οι αρμοδιότητές του Οργανισμού είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη:

 • Του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Κρήτης
 • Των Υδραυλικών Έργων
 • Των υδροαρδευτικών δικτύων
 • Την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ
 • Τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων, κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος
 • Τα συστήματα αυτοματισμού των υδροαρδευτικών δικτύων
 • Έργα αστικής ανάπτυξης και μεταφορών
 • Αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος αυτοματισμού των υδροαρδευτικών δικτύων
 • Ενίσχυση τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας

Φράγματα και λιμνοδεξαμενές του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Φράγμα Αποσελέμη κατασκευάστηκε από την Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου και ολοκληρώθηκε το 2012. Από το 2013 ανήκει στα έργα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. Ο σκοπός της κατασκευής του είναι η ενίσχυση της ύδρευσης των ευρύτερων περιοχών Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς Ποταμιών και Αβδού, σε απόσταση περίπου 30 km ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου.

Ο ταμιευτήρας υδροδοτεί με υδραγωγείο μήκους περίπου 74 km τις πόλεις του Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, καθώς και 6 Δήμους και 19 οικισμούς κατά μήκος του άξονα Λινοπεράσματα – Ηράκλειο – Χερσόνησος – Όρια Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου – Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος – Ελούντα. Η μέση ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 17 x 106 m3.

Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω:

 • Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (έργο απομόνωσης καταβοθρών Χώνου και ρύθμισης των επιτρεπόμενων παροχών για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη, Προσαγωγοί τάφροι στο Οροπέδιο Λασιθίου, Έργο Υδροληψίας, Οδοί προσπέλασης).
 • Έργα Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου (Διάνοιξη και κατασκευή Σήραγγας Οροπεδίου συνολικού μήκους σε οριζόντια προβολή 3.425,50m, με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής T.B.M. και τοποθέτηση εντός αυτής χαλυβδοσωλήνα Ø1800).
 • Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου (Αγωγός πτώσης μήκους περίπου 3550m, Έργο καταστροφής ενέργειας αγωγού πτώσης, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Οδοί προσπέλασης προς το κατάντη μέτωπο της σήραγγας , Διαμόρφωση του χώρου στην έξοδο της σήραγγας).
 • Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη.