ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΤΕ/ΙΠ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΤΕ/ΙΠ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  είναι Ερευνητικό Κέντρο που έχει ως  σκοπό την  διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης και

τεχνολογικής έρευνας, την ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, την  παροχή υπηρεσιών και την διάθεση προϊόντων τεχνολογίας.

Η συνεργασία με το ΙΤΕ/ΙΠ αποσκοπεί στην δημιουργία λογισμικού /αδειών χρήσης καθώς και στην παροχή υπηρεσιών  ,σύμφωνα

με τις  προδιαγραφές του εκάστοτε τεχνικού παραρτήματος της εφαρμογής καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες κατασκευής/ μελέτης και

εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού δικτύου (τύπου LoRaWAN) και αναλυτικότερα :

Α) Ως προς το Λογισμικό περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσης:

1)H ανάπτυξη και εξέλιξη υφιστάμενου λογισμικού προδιαγραφών και για την κάλυψη αναγκών του εκάστοτε τεχνικού παραρτήματος του έργου

και η παροχή αδειών χρήσης, λογισμικού ευφυούς διαχείρισης δεδομένων στο δίκτυο των ασύρματων αισθητήρων

2) Η παραμετροποίηση στις ανάγκες και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε τεχνικού παραρτήματος του έργου ή πιο αναλυτικά:

a. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος συμπιεσμένης δειγματοληψίας (compressive sensing) για μείωση κόστους τηλεμετρίας, και

αύξηση ευρωστίας του συστήματος σε περίπτωση παρεμβολής θορύβου στα καταγεγραμμένα δεδομένα

b. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του υπολογιστικού εργαλείου για την παρακολούθηση της τηλεπ/κής υποδομής και την αυτόματη βέλτιστη

παραμετροποίηση των αισθητήρων

c. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της υπολογιστικής πλατφόρμας με υποστήριξη των παραπάνω λειτουργιών:

d. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση βαθμωτής και κλιμακώσιμης πλατφόρμας οπτικοποίησης των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας τους,

για εύκολη και φιλική προς το χρήστη οπτικοποίηση των κρίσιμων παραμέτρων του συστήματος ύδρευσης.

B)  Ως προς τις υπηρεσίες κατασκευής τηλεπικοινωνιακού δικτύου (τύπου LoRaWAN) περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσης:

1.Η δυνατότητα πρόσβασης μέσω local server

2.Η δυνατότητα πρόσβασης μέσω web

3.Το στήσιμο δικτύου, όπου περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός και η εργασίες τοποθέτησης και παραμετροποίησης του δικτύου

4.Η αναβάθμιση δικτύου (hardware και λογισμικό)

5.Η συντήρηση δικτύου

6.Η διασφάλιση πλήρους και ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων