ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ’’

 

Πρόγραμμα:                         ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ομάδα:                                  Β

Άξονας προτεραιότητας:   Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Προϋπολογισμός:               2.993.326,75 € (χωρίς ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Η σύμβαση αποσκοπεί στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου σημαντικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, κ.λπ.) του συνόλου του δικτύου ύδρευσης του Δήμου, περιλαμβάνει δε και αντικείμενα, όπως η δοκιμαστική λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας, που έπονται της προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος.

Βασικός στόχος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δραστική μείωση των διαρροών σε ζώνες υδροδότησης του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαρωνικού

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού» για την εξασφάλιση της επάρκειας του πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού, συχνά προβλήματα θραύσεων και πολλές διαρροές, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής και του σχεδιασμού του δικτύου καθώς και της μεγάλης διακύμανσης στις καταναλώσεις λόγω της έντονης τουριστικής περιόδου.

Οι συγκεκριμένες περιοχές επιλέχτηκαν με βάση τα ποσοστά απωλειών που παρουσιάζουν όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία και το οποίο αγγίζει το 37%. Επιπλέον σημαντική παράμετρο στην επιλογή αυτή, αποτέλεσε και η παλαιότητα του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου, η οποία κυμαίνεται από 38 έως 40 έτη.

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης μελέτης, θα προκύψει μείωση των διαρροών κατά 75%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιπλέον πληθυσμό 38.002 κατοίκων.

 

 

Σκοπός του συστήματος είναι:

 • Η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης
 • Η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 • Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνες προβολής, κ.λπ.) καθώς και των λογισμικών εφαρμογής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 6 Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών σε υφιστάμενα φρεάτια.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 35 Σταθμών Ελέγχου του Εξωτερικού Δικτύου, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 6.150 Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ), καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών-κεραιών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες υπηρεσίες ή φορείς απαιτούνται.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λπ.).
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος.
 • Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του συστήματος.