ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ’’

 

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Προϋπολογισμός: 700.000,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΥΠΕΝ

 

Στόχος του συστήματος είναι:
 • Η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, κ.λπ.)
 • Η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.
Το αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
 • Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνες προβολής, κ.λπ.) του κεντρικού σταθμού (ΚΣΕ).
 • Ενσωμάτωση των παλαιών τοπικών σταθμών ελέγχου στο νέο σύστημα παρακολούθησης έτσι ώστε να λειτουργεί σαν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα.
 • Ένταξη του υπάρχοντος συστήματος στο νέο σύστημα παρακολούθησης έτσι ώστε να υποστηρίζει την λειτουργία ασφαλούς διατήρησης των δεδομένων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των (9) τοπικών σταθμών (ΤΣΕ), (8) σταθμών ελέγχου του εσωτερικού δικτύου (Ε.Σ.Δ.) καθώς και ένα (1) Σταθμό Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) σε περιφερειακή γεώτρηση, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες υπηρεσίες ή φορείς απαιτούνται.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής πίεσης, κ.λπ.)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος.
 • Λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας (12 μήνες).

 

Προσδοκώμενα οφέλη:
Ο Δήμος Ιεράπετρας με αυτή την προμήθεια στοχεύει στον πλήρη έλεγχο και εποπτεία του συνολικού δικτύου. Μέσα από αυτόν τον έλεγχο τα οφέλη που θα αποκομίσει άμεσα ο Δήμος Ιεράπετρας είναι:
 • Παρακολούθηση και συνεχή καταγραφή των κυβικών του νερού που συλλέγονται στο εξωτερικό υδραγωγείο.
 • Παρακολούθηση και συνεχή καταγραφή των κυβικών του νερού που τροφοδοτούν την πόλη.
 • Παρακολούθηση και συνεχή καταγραφή των κυβικών του νερού που διανέμονται στους διάφορους τομείς (των υπό-δικτύων) του εσωτερικού δικτύου.
 • Από τα δυο παραπάνω και σε συνδυασμό με τις τελικές χρεώσεις στους καταναλωτές κάθε τμήματος έμμεση αντίληψη των διαρροών κάθε τομέα του εσωτερικού δικτύου. Επίσης προσδιορισμό του ατιμολόγητου νερού καθώς και την δυνατότητα αξιολόγησης της μέτρησης -υπό- εγγραφής των υφιστάμενων υδρομετρητών.
 • Υπολογισμό και καταγραφή των νυχτερινών καταναλώσεων του συνόλου του δικτύου γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναγνώριση των πιθανών διαρροών ανά τμήμα δικτύου.
 • Παρακολούθηση και καταγραφή των πιέσεων του δικτύου για την άμεση αντίληψη διαρροών.
 • Δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων για την κατανάλωση σε σχέση με τον χρόνο με συνέπεια την δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων και δυνατότητα πρόβλεψης και προγραμματισμού.
 • Δυνατότητα της αυτόματης ρύθμισης της πίεσης και κατά συνέπεια την σημαντική και αποτελεσματική μείωση των αφανών διαρροών κατά τις ώρες που δεν υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές.
 • Έλεγχο της υπερχείλισης της στάθμης των δεξαμενών μέσω του ελέγχου των αντλιών – γεωτρήσεων που έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της σπατάλης του νερού.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας από την ελεγχόμενη λειτουργία των αντλιών.
 • Αύξηση του χρόνου ζωής των αντλιών από τη δυνατότητα «έξυπνης» λειτουργίας των αντλιών αλλά και από συνεχή παρακολούθηση παραμέτρων όπως παροχή ώρες λειτουργίας ρεύμα τροφοδοσίας, παρακολούθηση της ισχύος στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα κ.λπ.
 • Συνεχή καταγραφή των καταναλώσεων (εξόδων των δεξαμενών καθώς και των εισόδων των υπό-δικτύων του εσωτερικού δικτύου) η οποία δίδει χρήσιμες και άμεσες πληροφορίες για σοβαρές διαρροές.
 • Ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας των αντλιών λόγω προβλημάτων και κατά συνέπεια την μεγιστοποίηση συνεχούς κάλυψης των πολιτών σε υδρευτικές ανάγκες.
 • Μείωση του χρόνου αντίδρασης για την αντιμετώπιση της όποιας βλάβης παρουσιαστεί.

 

Η παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων καθώς και οι χειρισμοί θα γίνονται από τον υπολογιστή του κέντρου παρακολούθησης (ΚΣΕ).