ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ –
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

  • Η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίαςτουσυστήματος ύδρευσης (μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης.)
  • Η συλλογή καιαποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

 

Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 12.120 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου κατανάλωσης (ΤΣΕΚ).

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1.Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
2.Προμήθεια και εγκατάσταση των 12.120 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου κατανάλωσης (ΤΣΕΚ)., καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών – κεραιών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται.
5. Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (Ασύρματος αισθητήρας καταγραφής & αποστολής δεδομένων μετρητών καταναλώσεων ΤΣΕΚ, Υδραυλικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ΚΣΕ … κ.λ.π.).
6. Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
7. Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.
8. Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
9. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
10. Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.                                                                                                                                                                                                                      11. Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται.