ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ».

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

 •  η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.λ.π.)
 • η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

 

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (Server, Client, εκτυπωτές, οθόνη προβολής, κ.λ.π.) του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 51 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμενών – Αντλιοστασίων – Γεωτρήσεων , μέσα στις Δ.Ε. Αρχάνες –Αστερουσίων   .
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 3692 Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ) , στον Δήμο Αρχανών -Αστερουσιών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων – συσκευών – εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
 • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.
 • Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται.