ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

 

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΣΩΜΑΤΟΥ’’

 

Πρόγραμμα:                                 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ομάδα:                                          Β

Άξονας Προτεραιότητας:           Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Προϋπολογισμός:                        2.693.141,70€ (χωρίς Φ.Π.Α)

Χρηματοδότηση:                         Υπουργείο εσωτερικών

 

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, κ.λπ.) η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό σύστημα ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασύρματων επικοινωνιακών διατάξεων με:

 • 25 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου του εξωτερικού δικτύου (ΤΣΕ)
 • 100 Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ)

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
 • Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) (server, client, εκτυπωτές, οθόνες προβολής κ.λπ.) καθώς και των λογισμικών εφαρμογής
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 25 Σταθμών Ελέγχου του Εξωτερικού Δικτύου, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 7.100 Σταθμών Ελέγχου κατανάλωσης (ΣΕΚ), καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών – κεραιών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες υπηρεσίες ή φορείς απαιτούνται
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λπ.)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ)
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση)
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και την συντήρηση του συστήματος
 • Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην τεχνική προσφορά και αξιολογείται

 

 

Η αποστολή των παραπάνω στοιχείων από τους τοπικούς σταθμούς στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, που βρίσκεται στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγ. Βασιλείου θα γίνεται μέσω ασύρματης επικοινωνίας.

 

Μέσω της προμήθειας του προτεινόμενου συστήματος ο Δήμος Αγ. Βασιλείου επιδιώκει:
 • Να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές
 • Να δώσει λύση στα υδρευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής και αφορούν:
  • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης
  • Την διαφύλαξη και διατήρηση της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα και της ποιότητας του προσφερόμενου νερού, αποφεύγοντας φαινόμενα και συνθήκες υπεράντλησης, που έχουν ως αποτέλεσμα την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση
  • Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο

 

Η πράξη παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση μείωσης των διαρροών των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, δεδομένου ότι με το υπό ανάπτυξη σύστημα τηλεμετρίας θα ελέγχει το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, δηλαδή τις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ το σύστημα των ασύρματων αισθητήρων, θα εντοπίζει τις διαρροές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.