ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:

‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ’’

 

Πρόγραμμα :                                     ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ομάδα :                                               Β

Άξονας Προτεραιότητας:              Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Προϋπολογισμός:                            1.660.383,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:                             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Σχηματική απεικόνιση γεώτρησης

Σκοπός της υλοποίησης είναι:

 • Η προμήθεια ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών
 • Ο εποπτικός έλεγχος, ο αυτοματισμός, η διαχείριση και η επέμβαση στην λειτουργία των εγκαταστάσεων
 • Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο μέσω ασύρματων επικοινωνιακών διατάξεων

Βασικός στόχος της πράξης αυτής είναι η συνεχής παρακολούθηση και η επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, η συλλογή και η αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων καθώς και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης

 

 

Σχηματική απεικόνιση δεξάμενης

Πιο αναλυτικά η πράξη περιλαμβάνει: 

 • Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση – παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού υλικού του κεντρικού σταθμού ελέγχου (ΚΣΕ)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 6237 τοπικών σταθμών ελέγχου κατανάλωσης (ΤΣΕΚ)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών για την αδιάληπτη λειτουργία του συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ζητούμενων οργάνων (ασύρματος αισθητήρας καταγραφής και αποστολής δεδομένων μετρητών καταναλώσεων ΤΣΕΚ, υδραυλικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ΚΣΕ, κ.λπ.)
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και επιτόπια τεστ
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος
 • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία
 • Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας

 

Σύντομη Περιγραφή του Συστήματος

Η δομή του συστήματος περιλαμβάνει:

 • Τον διαχωρισμό του δικτύου ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Θάσου, που ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε δέκα βασικές ζώνες.
 • Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) έξι χιλιάδες διακόσιους τριάντα επτά (6.237) – για την καταγραφή και ασύρματη αποστολή της παροχής
 • Τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) όπου εκεί συλλέγονται, καταγράφονται, απεικονίζονται και επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα από τις μετρητικές διατάξεις.
 • Δίκτυο Επικοινωνίας, μεταξύ των μετρητικών διατάξεων και του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, το οποίο αποτελείται από φορητούς υπολογιστές χειρός, ενδιάμεσης συγκέντρωσης και αποστολής των μετρήσεων προς το ΚΣΕ, μέσω κατάλληλου ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου.
 • Εξειδικευμένο Εξοπλισμό για τον εντοπισμό των διαρροών (ψηφιακό συσχετιστή, ανιχνευτή αγωγών και καλυμμάτων, διατάξεις λήψης των ενδείξεων κατανάλωσης, διατάξεις ακουστικής καταγραφής διαρροών με επικοινωνιακή διάταξη, τροχήλατο ανιχνευτή δικτύου – διαρροών).Σχηματική απεικόνιση δικτύου

 

Με το Σύστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής σημαντικών πληροφοριών και ενεργειών όπως είναι:

 • Η καταγραφή του στιγμιαίου και συνολικού όγκου του νερού που εισέρχεται σε κάθε μία από τις ζώνες (αθροιστικά από τη μέτρηση καταναλώσεων)
 • Την άμεση αντίληψη των διαρροών καταναλωτών του εσωτερικού δικτύου
 • Την αντιμετώπιση των διαρροών μέσω των καταγραφών και του υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου (κατανάλωση ανά ζώνη)
 • Την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τις χρεώσεις υπό-εγγραφές των υδρομέτρων, των τελικών καταναλωτών της κάθε ζώνης