ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΕΤΡΙΑΣ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΕΤΡΙΑΣ.

Υπογραφή της σύμβασης για την πράξη με τίτλο:

 

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ’’

 

 

 

Πρόγραμμα:                                    ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ομάδα:                                             Β

Άξονας Προτεραιότητας:              Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Προϋπολογισμός:                           2.994.093,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:                            Υπουργείο εσωτερικών

 

Σκοπός της υλοποίησης είναι:
 • Η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης.
 • Η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασύρματων επικοινωνιακών διατάξεων με 11.339 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ).

Ειδικότερα, το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:
 • Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των 11.339 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕΚ), καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανόμενων των όποιων αναμεταδοτών – κεραιών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή φορείς απαιτούνται.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην μελέτη.
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου.
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
 • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος.
 • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία.
 • Δωρεάν εγγύηση/συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην τεχνική προσφορά και αξιολογείται.
Λειτουργία – Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Έτσι μέσω της εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού στους τοπικούς σταθμούς, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλα τα κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

 • Τα στοιχεία λειτουργίας των ζωτικών στοιχείων του δικτύου, όπως:
 • Την συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της παροχής και της πίεσης σε αγωγούς μεταφοράς του νερού.
 • Τον υπολογισμό και απεικόνιση των νυχτερινών παροχών.
 • Την άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων
 • Την συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της παροχής σε σωλήνες
 • Την συλλογή δεδομένων όπως παροχής και πίεσης στο εσωτερικό δίκτυο των οικισμών

 

Η αποστολή των παραπάνω στοιχείων από τους τοπικούς σταθμούς στον κεντρικό σταθμό ελέγχου, που θα βρίσκεται στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ερέτριας, θα γίνεται μέσω ασύρματης επικοινωνίας. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του όλου συστήματος.

Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα επιτρέπει, στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Ερέτριας, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας του δικτύου, ώστε αυτό να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα <<σενάρια>> λειτουργίας.

Επίσης μέσω του ισοζυγίου που θα προκύπτει από την μέτρηση των εισόδων και εξόδων των αγωγών καθώς και με την χρήση των υπό προμήθεια οργάνων, θα μπορεί να εντοπίζει τις προβληματικές περιοχές με μεγάλη ακρίβεια.