ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015  αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει σταθερότητα στην προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν (ή υπηρεσία) να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της και των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Με την εφαρμογή του προτύπου , εξασφαλίζεται :

 

 • Η ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Η καταπολέμησή του ανταγωνισμού από εταιρείες που διεκδικούν μερίδιο αγοράς, μέσω της παροχής χαμηλού μεν κόστους, αλλά αμφίβολου ποιότητας εμπορευμάτων
 • Η δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Η μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου
 • Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, αλλά και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

 • Η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία CONSTRAT έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της Επιχειρηματικής θέσης της λόγω:

 • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών της
 • Της μείωσης του κόστους
 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης
 • Του καλύτερου κλίματος στην Εταιρεία

 

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

 

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τις διεργασίες απαιτεί:

 • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κλπ), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 • Τήρηση γραπτών στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 • Διαδικασία ώστε να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και
 • την κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους.

 

Το πρότυπο ISO 14001:2015 συνιστά την πλέον σύγχρονη προσέγγιση κανόνων, προδιαγράφοντας τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για κάθε βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα.

 

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001, εγκαθιδρύεται ένα λειτουργικό & διοικητικό μοντέλο που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

 

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η CONSTRAT, που ειδικεύεται στην εμπορία υδραυλικού και άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού, θεωρεί την προστασία του Περιβάλλοντος σαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει.

 

Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στον Οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

 

 • Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος της εταιρείας
 • Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων που θα παρακολουθείται μέσω των ετήσιων ανασκοπήσεων καθώς και της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων
 • Δέσμευση για εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας
 • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα

Το ISO 45001:2018 στοχεύει στην εφαρμογή αυστηρού και αποτελεσματικού επιπέδου διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και γι’ αυτό καλύπτεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων.

 

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου είναι:

 

 • H αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
 • H βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης
 • H θεμελίωση μίας υπεύθυνης εικόνας στην αγορά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία Constrat ΕΠΕ, αναφορικά με την εμπορία υδραυλικού και άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού, έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών.

 

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

 

 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
 • παρέχει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
 • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφικτά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας
 • καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001

 

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

 

Εκ μέρους της Διοίκησης

                                                                                                                                       Κωνσταντίνος Στράτης

Έκδοση Πολιτικής: 02.01.2019

Το ISO/IEC 27001:2013 είναι το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).

 

Η πληροφορία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία και συνέχεια ενός οργανισμού. Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 βοηθά έναν οργανισμό να διαχειριστεί και να προστατεύσει τα πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία (assets) που περιέχουν πληροφορίες.O οργανισμός αφενός προστατεύσει τα πληροφοριακά του στοιχεία και αφετέρου κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών του.

 

Η εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών:

 

 • Αποδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Εξασφαλίζει στους πελάτες του οργανισμού ότι η ασφάλεια των πληροφοριών τους είναι πρωταρχικής σημασίας για τον οργανισμό
 • Αναδεικνύει την ύπαρξη ενός επίσημου και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού στην ασφάλεια των πληροφοριών του
 • Αναδεικνύει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων έχουν αξία για τον οργανισμό

Μεγιστοποιεί τη διαθεσιμότητα  – εξασφαλίζει την ακεραιότητα των συστημάτων και διατηρεί την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της Constrat ΕΠΕ δεσμεύεται, για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και για την διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση σε ετήσια βάση.

 

Μέτρο της επιτυχίας της Κεντρικής Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών αλλά και των επιμέρους Πολιτικών Ασφαλείας, είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και η εμφύσηση εμπιστοσύνης σε κάθε συναλλασσόμενο για την ακεραιότητα, και ασφάλεια πληροφοριών. Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί ασφαλείας που θέτει η Constrat ΕΠΕ είναι:

 

 • Η συνεχής ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και παροχή κινήτρων στο προσωπικό της Constrat ΕΠΕ, σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και της εφαρμογής του ISMS, καθώς και τη σημασία της ενεργής συμμετοχής και συμμόρφωσης του προσωπικού με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις προσδοκίες των πελατών.
 • Η απουσία ρηγμάτων και γενικά συμβάντων ασφάλειας
 • Η αποτελεσματική χρήση των πόρων
 • Η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικής με την Ασφάλεια Πληροφορίας

 

Για τους λόγους αυτούς η Constrat ΕΠΕ:

 

 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες, που εξειδικεύουν την Κεντρική Πολιτική και διασφαλίζουν την ακεραιότητα πληροφοριών από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.
 • Εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε συναλλασσόμενο πως ενεργεί σύμφωνα με επικυρωμένα διεθνή πρότυπα, νόμους και κανονισμούς, καθώς και συμβατικές απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 • Προστατεύει τα περιουσιακά της στοιχεία και πληροφορίες από απειλές (εσωτερικές και εξωτερικές) και κινδύνους.
 • Διασφαλίζει την ασφαλή διατήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαφυλάττει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με τη δημιουργία και την τακτική αναθεώρηση των μετρήσιμων στόχων ασφάλειας.
 • Εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων και των επιπτώσεών τους σε προστατευόμενες πληροφορίες.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επικοινωνεί την Κεντρική αλλά και τις επιμέρους Πολιτικές Ασφαλείας σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

 

Η Constrat ΕΠΕ διασφαλίζει ότι όλο της το στελεχιακό δυναμικό, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές κλπ), είναι ενήμεροι για την Κεντρική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και πως οι εφαρμόσιμες επιμέρους Πολιτικές είναι εύκολα προσβάσιμες.

 

Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (ISO 27701:2019)

1. Δήλωση Απορρήτου Υποψηφίου

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία διαθέσατε στην εταιρεία μας, μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος που μας αποστείλατε απευθείας ή μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας εύρεσης στελεχών, καθώς και τα στοιχεία της αξιολόγησης τηρούνται από την εταιρεία για το χρονικό διάστημα της διαδικασίας επιλογής με σκοπό την αξιολόγησή σας για την υφιστάμενη θέση εργασίας, αλλά και για έξι (6) μήνες μετά από την ολοκλήρωσή της ως άνω διαδικασίας, προκειμένου να αξιολογηθούν εκ νέου σε περίπτωση που προκύψει άμεσα θέση εργασίας που ταιριάζει στο προφίλ σας. Μετά το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα διαγράφουν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Μόνο η Εταιρεία και οι συμβεβλημένες συνεργαζόμενες εταιρείες εύρεσης στελεχών  έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα στο πλαίσιο των, κατόπιν αιτήματός σας, ενεργειών αξιολόγησης της αίτησή σας με στόχο τη σύναψη  συνεργασίας μεταξύ μας.

 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που μας προσκομίσεις συστατικές επιστολές στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, θα επικοινωνήσουμε με τα άτομα που υπογράφουν τις επιστολές στα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία που μας έχετε διαθέσει, να διορθώσετε κάποιο από αυτά, να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να περιορίσετε την επεξεργασία που κάνουμε τηρώντας και επαναξιολογώντας ουσιαστικά τα στοιχεία για πιθανή νέα θέση εργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο gdpr@constrat.gr

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι διαθέτετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.  Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  -Τα δικαιώματά μου -Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Με την αποστολή του βιογραφικού σας δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των ανωτέρω

 

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη διαδικασία,

2. Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την κρισιμότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σέβεται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχει στην κατοχή της:

 

 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας που τηρεί και που συλλέγονται έπειτα από συγκατάθεση του φυσικού προσώπου όπου απαιτείται,
 • υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους ή/ και για την προάσπιση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας.
 • δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού,
 •  είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα ελάχιστα απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας,
 • υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, είναι ακριβή και επικαιροποιούνται, όταν απαιτείται και ειδικά πριν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τα φυσικά πρόσωπα,
 • δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας ή/ και για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις,
 • διατηρούνται ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή,
 •  διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών.

 

Τα ανωτέρω τηρούνται από το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς και από τρίτους που εκτελούν εργασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων για λογαριασμό της.

 

Η Εταιρεία για να διασφαλίσει τα παραπάνω:

 

 •  εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της ως προς τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
 • εφαρμόζει διαδικασίες για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, τα αιτήματα των οποίων απαντά εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος ή στους 3 μήνες σε περίπτωση που υπάρχουν αιτιολογημένοι λόγοι καθυστέρησης, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί στο Υποκείμενο των Δεδομένων εντός του αρχικού μήνα από την υποβολή του αιτήματος του.
 • ενημερώνει με σαφήνεια τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους,
 •  ενσωματώνει τις απαιτήσεις διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διεργασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,
 • έχει αναγνωρίσει όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη και τις απαιτήσεις τους ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
 •  έχει καθορίσει ρόλους και υπευθυνότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των δεδομένων,
 • παρέχει σαφείς οδηγίες στο προσωπικό και τους τρίτους που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της για την ασφαλή χρήση και διαβίβαση των δεδομένων σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης,
 • διασφαλίζει ότι η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους και η επεξεργασία από αυτούς για λογαριασμό της υλοποιείται σε συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων καθώς και την παρούσα πολιτική,
 •  σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος δεικτών και στόχων για την ασφαλή και νόμιμη διαχείριση των δεδομένων,
 • επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων της σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στη συνεχή βελτίωση της τεχνογνωσίας και τη διάχυσή της σε όλο το προσωπικό,
 •  διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων,
 • έχει ορίσει Συντονιστή Θεμάτων Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Coordinator-DPC),
 • κοινοποιεί την παρούσα πολιτική σε όλο το προσωπικό και μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

H CONSTRAT ΕΠΕ δεσμεύεται για την αδιάλειπτη παρακολούθηση και τήρηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και για τη συνεχή εφαρμογή και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Εταιρείας/ Διαχειριστής της CONSTRAT ΕΠΕ

3. Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου

Πολιτική Απορρήτου/Privacy Policy ιστότοπου www.constrat.gr

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.constrat.gr υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «CONSTRAT ΕΠΕ» είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι: Λεωφόρος Λαυρίου, αρ. 99Γ, Τ.Κ. 19002,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6028696, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@constrat.gr

 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Συντονιστή Προστασίας Δεδομένων (DPC) στο τηλέφωνο 210 6028696 ή στη Δ/νση  Λεωφόρος Λαυρίου, αρ. 99Γ, Τ.Κ. 19002, ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) gdpr@constrat.gr

 

 1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο www.constrat.gr

Ο ιστότοπος www.constrat.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της εταιρείας «CONSTRAT ΕΠΕ» (στο εξής: «Εταιρεία»).

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας ή την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας (δημιουργία λογαριασμού χρήστη) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας.

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που επιλέγετε μόνοι σας να μας παρέχετε κατά την περιήγησή σας (π.χ. συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου μας).

Επίσης, μπορεί να τεθούν σε επεξεργασία και τυχόν δεδομένα σας που συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

 

 1. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών καθώς οι υπηρεσίες του ιστοτόπου μας δεν απευθύνονται σε αυτά. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών, χωρίς να υφίσταται νομική βάση προς αυτό, θα προβούμε στην άμεση διαγραφή των δεδομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και για τους ανηλίκους τα όσα αναφέρονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος κειμένου ενημέρωσης.

 

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων, από την εταιρεία μας, καθώς και για την εν γένει ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.constrat.gr και ιδίως για α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (https://constrat.gr/epikoinonia ) γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και δ) την εξασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών του ιστοτόπου.

 

 1. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας (σκοπός «α»), την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα για τα οποία χρησιμοποιήσατε την φόρμα επικοινωνίας (σκοπός «β»), και την εξασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών του ιστοτόπου (σκοπός «δ»), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας. Πιο συγκεκριμένα, με την επεξεργασία «α» επιδιώκεται η αύξηση της απήχησης του ιστοτόπου μας, η επεξεργασία «β» επιδιώκει την τήρηση αποτελεσματικών γραμμών επικοινωνίας με τους πελάτες  και τους συνεργάτες μας και την αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης τους, και η επεξεργασία «δ» επιδιώκει την εξασφάλιση των δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο της Εταιρείας όσο και των επισκεπτών του ιστοτόπου μας.

Για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (σκοπός «γ») η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τυχόν έννομες υποχρεώσεις της.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι κατά κανόνα το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τεχνικής υποστήριξης ιστοτόπου. Τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.
 • Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους, σε περίπτωση που η διαβίβαση σε αυτές απαιτείται από τον νόμο ή προβλέπεται από αυτόν.

 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές μας,
 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.

 

 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Τα δεδομένα σας τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ελλάδα, και δεν διαβιβάζονται εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα Δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στη φόρμα επικοινωνίας μας εντός 5 ετών από την καταχώρισή ή την τελευταία μεταξύ μας επικοινωνία ή/και συναλλαγή.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα security logs του server μας για σκοπούς τήρησης της ασφάλειας πληροφοριών (π.χ. IP), διαγράφονται εντός1 έτους

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies

 

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

 

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή χρησιμοποιείται ως νομική βάση της επεξεργασίας.

 

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης.

 

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία ή αν μέρος της επεξεργασίας δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής των δεδομένων σας.

 

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, όταν αυτή τελείται στα πλαίσια επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας, για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό , βασίζεται στην προηγούμενη, εκ μέρους σας, παροχή συγκατάθεσης προς την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με αποτέλεσμα η επεξεργασία να μην συνεχιστεί μελλοντικά.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Λεωφόρος Λαυρίου, αρ. 99Γ, Τ.Κ. 19002, Παιανία, Αττική) υπόψιν Συντονιστή Προστασίας Δεδομένων (DPC), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( gdpr@constrat.gr ) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ φορητότητας/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (https://constrat.gr/epikoinonia ) με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

 1. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 

 1. Δικαίωμα καταγγελίας

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

 

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

ISO 22301:2019

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) κατά  ISO 22301:2019 εξασφαλίζει ότι συνεχίζει να  λειτουργεί ο οργανισμός κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών (περίπτωση κάποιας διακοπής-σοβαρής καταστροφής-περιστατικού), προστατεύει το προσωπικό και διατηρεί τη φήμη.

 

Τα οφέλη του ISO 22301 είναι πολλά και καλύπτουν πολλές επιχειρηματικές περιοχές:

 

 • Αποδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Αναδεικνύει την ευελιξία ενός οργανισμού να μπορεί να επιτυγχάνει τους βασικούς στόχους σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας.
 • Παρέχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο επαναφοράς της ικανότητας ενός οργανισμού να παρέχει βασικά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο με δεδομένη κάποια διακοπή λειτουργίας.
 • Διευκολύνει την προστασία και την βελτίωση του ονόματος και της φήμης του οργανισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η διοίκηση της Constrat ΕΠΕ αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 ώστε:

 

 • Να διασφαλίσει την Επιχειρησιακή Συνέχεια κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρίας
 • Να είναι σε θέση να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο
 • Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας ενώπιον των πελατών της

 

Οι στρατηγικές έκτακτης ανάγκης της εταιρείας προστατεύουν την ασφάλεια του προσωπικού και τη φήμη της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συμβατική και νομική συμμόρφωση προς στους κανονισμούς. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει σαν στόχο:

 

 • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού
 • Τη διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας και φήμης
 • Την προστασία των δραστηριοτήτων εκείνων που παράγουν αξία
 • Της διασφάλισης της ικανότητας της εταιρείας να παράσχει αδιαλείπτως τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα της.
 • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας
 • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας

 

Το ΣΕΣ περιλαμβάνει τις κρίσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας, τον εξοπλισμό, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τους εργαζόμενους που είναι απαραίτητοι για τη συνέχιση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια διακοπής εργασιών. Κάθε σημαντική πτυχή της Constrat ΕΠΕ έχει οριστεί στα σχέδια με στόχο την ανάκτηση κρίσιμων διαδικασιών της με την ελάχιστη δυνατή διακοπή και το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με τη φύση της διαταραχής της δραστηριότητας.

 

Ως ελάχιστη απαίτηση, το ΣΕΣ της Constrat ΕΠΕ θα υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και ενημέρωση. Ένα επίσημο δοκιμαστικό πρόγραμμα διεξάγεται και αξιολογείται από τα διευθυντικά στελέχη ενώ μέσω Ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, θα καθιερώνονται και θα ανασκοπούνται σκοποί βελτίωσης

 

Η ανώτατη διοίκηση έχει δεσμευτεί για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και για συνεχή βελτίωση της επάρκειας, καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας (ABMS) κατά ISO 37001: 2016 παρέχει τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση της διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

 

Καλύπτει τις  δραστηριότητες του οργανισμού σε περιπτώσεις:

 

Δωροδοκίας στους δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς τομείς

 • Δωροδοκία από τον οργανισμό ή από προσωπικό του οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός του

Δωροδοκία του οργανισμού ή του προσωπικού του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού ·

 • Δωροδοκία των επιχειρηματικών συνεργατών του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού

Άμεση και έμμεση δωροδοκία (π.χ. δωροδοκία προσφερόμενη ή αποδεκτή μέσω ή από τρίτο μέρος).

 

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας εξασφαλίζει:

 

 • Εμπιστοσύνη: Oι οργανισμοί που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας είναι πιο πιθανό να είναι αξιόπιστοι όταν πρόκειται να συνεργαστούν με πιθανούς συνεργάτες, επειδή ο κίνδυνος δωροδοκίας είναι χαμηλότερος.
 • Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής και αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας:
 • Φήμη: Eφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 37001, μια οργάνωση θα αποφύγει να βλάψει τη φήμη της, η οποία είναι συνέπεια συμμετοχής σε δωροδοκία.
 • Μείωση Κόστους: Oι οργανισμοί που εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας θα εξοικονομήσουν χρήματα αρνούμενοι να δώσουν δωροδοκίες, δεν χρειάζεται να εφαρμόσουν δαπανηρές διαδικασίες απόκρυψης κονδυλίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η δωροδοκία/δωροληψία και η διαφθορά αποτελούν κύριες απειλές της χρηστής διοίκησης, της αειφόρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικής ηθικής και της καλής πίστης μεταξύ συναλλασσομένων και υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

 

Η Constrat ΕΠΕ δρα με γνώμονα την ηθική και την ακεραιότητα. Διαχειρίζεται με μηδενική ανοχή περιστατικά δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς και έχει δεσμευτεί να ενεργεί με επαγγελματισμό και νομιμότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές και σχέσεις οπουδήποτε κι αν τις ασκεί αυτές. Η διοίκησή της δεσμεύεται να συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί στην πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς. Για το λόγο αυτό:

 

 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας (ABMS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 37001:2016
 • Απαγορεύει κάθε είδους δραστηριότητα δωροδοκίας / δωροληψίας & διαφθοράς κατά την εκτέλεση εργασιών της Constrat ΕΠΕ ή όταν κάποιος δρα εξ ονόματος αυτής
 • Δεσμεύεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ABMS
 • Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς Ελληνικούς νόμους κατά δωροδοκίας / δωροληψίας & διαφθοράς
 • Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του ABMS
 • Έχει θεσπίσει εντός της Constrat ΕΠΕ ανεξάρτητο Τμήμα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας, το οποίο έχει σαν βασικές αρμοδιότητες την εποπτεία εφαρμογής του ABMS, την ενημέρωση του προσωπικού για σχετικά με τη δωροδοκία ζητήματα, τη διασφάλιση ότι το ABMS συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 37001:2016 και την αναφορά προς τη Διοίκηση της επίδοσης για το ABMS

 

Πρακτικές φιλοξενίας ή/και ψυχαγωγίας οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ή/και ενδυνάμωση σχέσεων και στην προώθηση των σκοπών της Constrat ΕΠΕ πραγματοποιούνται με διαφάνεια ώστε να μην δημιουργούν οιαδήποτε προσδοκία προς τον παραλήπτη αυτών να ανταποδώσει, είτε με την τέλεση είτε με την παράλειψη πράξεων, οιαδήποτε άλλη ενέργεια ως αντάλλαγμα. Αυτές οι πρακτικές είναι ανάλογες, πλήρως καταγεγραμμένες και νόμιμες.

 

Κάθε μέλος της Constrat ΕΠΕ, εργαζόμενος και συνεργάτης οφείλει να εναντιώνεται σε φαινόμενα δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς και να ενημερώνει το ανεξάρτητο Τμήμα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας ή/και τη Διοίκηση για ύποπτα περιστατικά σχετικά με τέτοια φαινόμενα, ειλικρινώς και με καλή πίστη και χωρίς αυτό να συνεπάγεται δυσμενείς συνέπειες γι’ αυτούς. Σκοπός της Constrat ΕΠΕ είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και για το λόγο αυτό η διοίκηση θα ερευνά όλες τις αναφορές σχετικά με ύποπτα περιστατικά, ακόμη κι αν εν τέλει οι υποψίες αυτές αποδειχθούν εσφαλμένες.

 

Η Constrat ΕΠΕ επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν συμμορφώνεται με την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας. Κάθε παράβαση των αρχών της Πολιτικής θεωρείται ως πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ποινές. Οι πειθαρχικές ποινές αποφασίζονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της επιδειχθείσας συμπεριφοράς και της διαπιστωθείσας παράβασης και επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Το πρότυπο ISO 50001:2018 αποτελεί σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας για κάθε οργανισμό.

 

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου είναι:

 • H βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
 • H μεγιστοποίηση χρήσης πηγών ενέργειας και ενεργειακών πόρων , μειώνοντας τόσο το κόστος όσο και την κατανάλωση.
 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 • Η μείωση της παραγωγικής κατανάλωσης λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των ενεργειακών πόρων
 • H βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ενέργειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Constrat, που ειδικεύεται στην εμπορία υδραυλικού και άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού, λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον και τις προσδοκίες των κοινωνικών της εταίρων, αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η εξοικονόμηση και η βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας μέλημα στο σχεδιασμό των λειτουργιών μας.

 

Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στον Οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018.

 

Η δέσμευση για την ορθολογική διαχείρισης της ενέργειας που σχετίζεται με τις δραστηριότητές μας υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

 

 • Συνεχής παρακολούθηση ενεργειακών χρήσεων
 • Θέσπιση Ενεργειακών Σκοπών και Στόχων μέσω ετήσιων συσκέψεων Διοίκησης
 • Εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
 • Υποστήριξη προμήθειας ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ενεργειακή
 • απόδοση
 • Υποστήριξη ενός σχεδιασμού των λειτουργιών που λαμβάνει υπόψη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα ενεργειακά θέματα

 

Η διοίκηση της Constrat δεσμεύεται για:

 

 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • την διαθεσιμότητα πληροφοριών και πόρων για την επίτευξη ενεργειακών στόχων
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης και της Ενεργειακής απόδοσης
 • την κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους.