ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015  αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει σταθερότητα στην προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν (ή υπηρεσία) να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της και των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Με την εφαρμογή του προτύπου , εξασφαλίζεται :

 

 • Η ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Η καταπολέμησή του ανταγωνισμού από εταιρείες που διεκδικούν μερίδιο αγοράς, μέσω της παροχής χαμηλού μεν κόστους, αλλά αμφίβολου ποιότητας εμπορευμάτων
 • Η δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Η μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου
 • Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, αλλά και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

 • Η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία CONSTRAT έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της Επιχειρηματικής θέσης της λόγω:

 • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών της
 • Της μείωσης του κόστους
 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης
 • Του καλύτερου κλίματος στην Εταιρεία

 

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

 

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τις διεργασίες απαιτεί:

 • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κλπ), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 • Τήρηση γραπτών στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 • Διαδικασία ώστε να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και
 • την κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους.

 

Το πρότυπο ISO 14001:2015 συνιστά την πλέον σύγχρονη προσέγγιση κανόνων, προδιαγράφοντας τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για κάθε βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα.

 

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001, εγκαθιδρύεται ένα λειτουργικό & διοικητικό μοντέλο που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

 

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η CONSTRAT, που ειδικεύεται στην εμπορία υδραυλικού και άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού, θεωρεί την προστασία του Περιβάλλοντος σαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει.

 

Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στον Οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

 

 • Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος της εταιρείας
 • Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων που θα παρακολουθείται μέσω των ετήσιων ανασκοπήσεων καθώς και της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων
 • Δέσμευση για εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας
 • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα

Το ISO 45001:2018 στοχεύει στην εφαρμογή αυστηρού και αποτελεσματικού επιπέδου διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και γι’ αυτό καλύπτεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων.

 

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου είναι:

 

 • H αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
 • H βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης
 • H θεμελίωση μίας υπεύθυνης εικόνας στην αγορά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία Constrat ΕΠΕ, αναφορικά με την εμπορία υδραυλικού και άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού, έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών.

 

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

 

 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
 • παρέχει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
 • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφικτά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας
 • καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001

 

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

 

Εκ μέρους της Διοίκησης

                                                                                                                                       Κωνσταντίνος Στράτης

Έκδοση Πολιτικής: 02.01.2019

Το ISO/IEC 27001:2013 είναι το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).

 

Η πληροφορία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία και συνέχεια ενός οργανισμού. Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 βοηθά έναν οργανισμό να διαχειριστεί και να προστατεύσει τα πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία (assets) που περιέχουν πληροφορίες.O οργανισμός αφενός προστατεύσει τα πληροφοριακά του στοιχεία και αφετέρου κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών του.

 

Η εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών:

 

 • Αποδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Εξασφαλίζει στους πελάτες του οργανισμού ότι η ασφάλεια των πληροφοριών τους είναι πρωταρχικής σημασίας για τον οργανισμό
 • Αναδεικνύει την ύπαρξη ενός επίσημου και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού στην ασφάλεια των πληροφοριών του
 • Αναδεικνύει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων έχουν αξία για τον οργανισμό

Μεγιστοποιεί τη διαθεσιμότητα  – εξασφαλίζει την ακεραιότητα των συστημάτων και διατηρεί την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της Constrat ΕΠΕ δεσμεύεται, για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καθώς και για την διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία του μέσω της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση σε ετήσια βάση.

 

Μέτρο της επιτυχίας της Κεντρικής Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών αλλά και των επιμέρους Πολιτικών Ασφαλείας, είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και η εμφύσηση εμπιστοσύνης σε κάθε συναλλασσόμενο για την ακεραιότητα, και ασφάλεια πληροφοριών. Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί ασφαλείας που θέτει η Constrat ΕΠΕ είναι:

 

 • Η συνεχής ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και παροχή κινήτρων στο προσωπικό της Constrat ΕΠΕ, σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης και της εφαρμογής του ISMS, καθώς και τη σημασία της ενεργής συμμετοχής και συμμόρφωσης του προσωπικού με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις προσδοκίες των πελατών.
 • Η απουσία ρηγμάτων και γενικά συμβάντων ασφάλειας
 • Η αποτελεσματική χρήση των πόρων
 • Η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικής με την Ασφάλεια Πληροφορίας

 

Για τους λόγους αυτούς η Constrat ΕΠΕ:

 

 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες, που εξειδικεύουν την Κεντρική Πολιτική και διασφαλίζουν την ακεραιότητα πληροφοριών από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους.
 • Εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε συναλλασσόμενο πως ενεργεί σύμφωνα με επικυρωμένα διεθνή πρότυπα, νόμους και κανονισμούς, καθώς και συμβατικές απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.
 • Προστατεύει τα περιουσιακά της στοιχεία και πληροφορίες από απειλές (εσωτερικές και εξωτερικές) και κινδύνους.
 • Διασφαλίζει την ασφαλή διατήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και διαφυλάττει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με τη δημιουργία και την τακτική αναθεώρηση των μετρήσιμων στόχων ασφάλειας.
 • Εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό και αξιολόγηση κινδύνων και των επιπτώσεών τους σε προστατευόμενες πληροφορίες.
 • Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επικοινωνεί την Κεντρική αλλά και τις επιμέρους Πολιτικές Ασφαλείας σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

 

Η Constrat ΕΠΕ διασφαλίζει ότι όλο της το στελεχιακό δυναμικό, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές κλπ), είναι ενήμεροι για την Κεντρική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και πως οι εφαρμόσιμες επιμέρους Πολιτικές είναι εύκολα προσβάσιμες.

ISO 22301:2019

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) κατά  ISO 22301:2019 εξασφαλίζει ότι συνεχίζει να  λειτουργεί ο οργανισμός κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών (περίπτωση κάποιας διακοπής-σοβαρής καταστροφής-περιστατικού), προστατεύει το προσωπικό και διατηρεί τη φήμη.

 

Τα οφέλη του ISO 22301 είναι πολλά και καλύπτουν πολλές επιχειρηματικές περιοχές:

 

 • Αποδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Αναδεικνύει την ευελιξία ενός οργανισμού να μπορεί να επιτυγχάνει τους βασικούς στόχους σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας.
 • Παρέχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο επαναφοράς της ικανότητας ενός οργανισμού να παρέχει βασικά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο με δεδομένη κάποια διακοπή λειτουργίας.
 • Διευκολύνει την προστασία και την βελτίωση του ονόματος και της φήμης του οργανισμού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η διοίκηση της Constrat ΕΠΕ αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 ώστε:

 

 • Να διασφαλίσει την Επιχειρησιακή Συνέχεια κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρίας
 • Να είναι σε θέση να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο
 • Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας ενώπιον των πελατών της

 

Οι στρατηγικές έκτακτης ανάγκης της εταιρείας προστατεύουν την ασφάλεια του προσωπικού και τη φήμη της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συμβατική και νομική συμμόρφωση προς στους κανονισμούς. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει σαν στόχο:

 

 • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού
 • Τη διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας και φήμης
 • Την προστασία των δραστηριοτήτων εκείνων που παράγουν αξία
 • Της διασφάλισης της ικανότητας της εταιρείας να παράσχει αδιαλείπτως τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα της.
 • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας
 • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας

 

Το ΣΕΣ περιλαμβάνει τις κρίσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας, τον εξοπλισμό, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τους εργαζόμενους που είναι απαραίτητοι για τη συνέχιση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια διακοπής εργασιών. Κάθε σημαντική πτυχή της Constrat ΕΠΕ έχει οριστεί στα σχέδια με στόχο την ανάκτηση κρίσιμων διαδικασιών της με την ελάχιστη δυνατή διακοπή και το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με τη φύση της διαταραχής της δραστηριότητας.

 

Ως ελάχιστη απαίτηση, το ΣΕΣ της Constrat ΕΠΕ θα υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και ενημέρωση. Ένα επίσημο δοκιμαστικό πρόγραμμα διεξάγεται και αξιολογείται από τα διευθυντικά στελέχη ενώ μέσω Ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, θα καθιερώνονται και θα ανασκοπούνται σκοποί βελτίωσης

 

Η ανώτατη διοίκηση έχει δεσμευτεί για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και για συνεχή βελτίωση της επάρκειας, καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας (ABMS) κατά ISO 37001: 2016 παρέχει τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση της διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

 

Καλύπτει τις  δραστηριότητες του οργανισμού σε περιπτώσεις:

 

Δωροδοκίας στους δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς τομείς

 • Δωροδοκία από τον οργανισμό ή από προσωπικό του οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός του

Δωροδοκία του οργανισμού ή του προσωπικού του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού ·

 • Δωροδοκία των επιχειρηματικών συνεργατών του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού

Άμεση και έμμεση δωροδοκία (π.χ. δωροδοκία προσφερόμενη ή αποδεκτή μέσω ή από τρίτο μέρος).

 

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας εξασφαλίζει:

 

 • Εμπιστοσύνη: Oι οργανισμοί που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας είναι πιο πιθανό να είναι αξιόπιστοι όταν πρόκειται να συνεργαστούν με πιθανούς συνεργάτες, επειδή ο κίνδυνος δωροδοκίας είναι χαμηλότερος.
 • Εφαρμογή εταιρικής πολιτικής και αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας:
 • Φήμη: Eφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 37001, μια οργάνωση θα αποφύγει να βλάψει τη φήμη της, η οποία είναι συνέπεια συμμετοχής σε δωροδοκία.
 • Μείωση Κόστους: Oι οργανισμοί που εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας θα εξοικονομήσουν χρήματα αρνούμενοι να δώσουν δωροδοκίες, δεν χρειάζεται να εφαρμόσουν δαπανηρές διαδικασίες απόκρυψης κονδυλίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η δωροδοκία/δωροληψία και η διαφθορά αποτελούν κύριες απειλές της χρηστής διοίκησης, της αειφόρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικής ηθικής και της καλής πίστης μεταξύ συναλλασσομένων και υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

 

Η Constrat ΕΠΕ δρα με γνώμονα την ηθική και την ακεραιότητα. Διαχειρίζεται με μηδενική ανοχή περιστατικά δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς και έχει δεσμευτεί να ενεργεί με επαγγελματισμό και νομιμότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές και σχέσεις οπουδήποτε κι αν τις ασκεί αυτές. Η διοίκησή της δεσμεύεται να συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί στην πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς. Για το λόγο αυτό:

 

 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας (ABMS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 37001:2016
 • Απαγορεύει κάθε είδους δραστηριότητα δωροδοκίας / δωροληψίας & διαφθοράς κατά την εκτέλεση εργασιών της Constrat ΕΠΕ ή όταν κάποιος δρα εξ ονόματος αυτής
 • Δεσμεύεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ABMS
 • Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς Ελληνικούς νόμους κατά δωροδοκίας / δωροληψίας & διαφθοράς
 • Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του ABMS
 • Έχει θεσπίσει εντός της Constrat ΕΠΕ ανεξάρτητο Τμήμα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας, το οποίο έχει σαν βασικές αρμοδιότητες την εποπτεία εφαρμογής του ABMS, την ενημέρωση του προσωπικού για σχετικά με τη δωροδοκία ζητήματα, τη διασφάλιση ότι το ABMS συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 37001:2016 και την αναφορά προς τη Διοίκηση της επίδοσης για το ABMS

 

Πρακτικές φιλοξενίας ή/και ψυχαγωγίας οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ή/και ενδυνάμωση σχέσεων και στην προώθηση των σκοπών της Constrat ΕΠΕ πραγματοποιούνται με διαφάνεια ώστε να μην δημιουργούν οιαδήποτε προσδοκία προς τον παραλήπτη αυτών να ανταποδώσει, είτε με την τέλεση είτε με την παράλειψη πράξεων, οιαδήποτε άλλη ενέργεια ως αντάλλαγμα. Αυτές οι πρακτικές είναι ανάλογες, πλήρως καταγεγραμμένες και νόμιμες.

 

Κάθε μέλος της Constrat ΕΠΕ, εργαζόμενος και συνεργάτης οφείλει να εναντιώνεται σε φαινόμενα δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς και να ενημερώνει το ανεξάρτητο Τμήμα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας ή/και τη Διοίκηση για ύποπτα περιστατικά σχετικά με τέτοια φαινόμενα, ειλικρινώς και με καλή πίστη και χωρίς αυτό να συνεπάγεται δυσμενείς συνέπειες γι’ αυτούς. Σκοπός της Constrat ΕΠΕ είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και για το λόγο αυτό η διοίκηση θα ερευνά όλες τις αναφορές σχετικά με ύποπτα περιστατικά, ακόμη κι αν εν τέλει οι υποψίες αυτές αποδειχθούν εσφαλμένες.

 

Η Constrat ΕΠΕ επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν συμμορφώνεται με την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας. Κάθε παράβαση των αρχών της Πολιτικής θεωρείται ως πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ποινές. Οι πειθαρχικές ποινές αποφασίζονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της επιδειχθείσας συμπεριφοράς και της διαπιστωθείσας παράβασης και επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.