ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015  αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει σταθερότητα στην προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν (ή υπηρεσία) να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της και των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Με την εφαρμογή του προτύπου , εξασφαλίζεται :

 

 • Η ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Η καταπολέμησή του ανταγωνισμού από εταιρείες που διεκδικούν μερίδιο αγοράς, μέσω της παροχής χαμηλού μεν κόστους, αλλά αμφίβολου ποιότητας εμπορευμάτων
 • Η δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • Η μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου
 • Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, αλλά και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

 • Η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία CONSTRAT έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της Επιχειρηματικής θέσης της λόγω:

 • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών της
 • Της μείωσης του κόστους
 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης
 • Του καλύτερου κλίματος στην Εταιρεία

 

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

 

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τις διεργασίες απαιτεί:

 • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κλπ), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 • Τήρηση γραπτών στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 • Διαδικασία ώστε να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και
 • την κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους.

Το πρότυπο ISO 14001 συνιστά την πλέον σύγχρονη προσέγγιση κανόνων, προδιαγράφοντας τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για κάθε βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα.

 

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001, εγκαθιδρύεται ένα λειτουργικό & διοικητικό μοντέλο που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

 

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η CONSTRAT, που ειδικεύεται στην εμπορία υδραυλικού και άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού, θεωρεί την προστασία του Περιβάλλοντος σαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει.

 

Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στον Οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

 

 • Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος της εταιρείας
 • Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων που θα παρακολουθείται μέσω των ετήσιων ανασκοπήσεων καθώς και της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων
 • Δέσμευση για εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας
 • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα

Το OHSAS 18001 στοχεύει στην εφαρμογή αυστηρού και αποτελεσματικού επιπέδου διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Η υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και γι’ αυτό καλύπτεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων.

 

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου είναι:

 

 • H αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
 • H βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης
 • H θεμελίωση μίας υπεύθυνης εικόνας στην αγορά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία CONSTRAT έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών.

 

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
 • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφικτά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας
 • καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους και στα ενδιαφερόμενα μέρη

 

Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001

 

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.