ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ”

 

 

Το σύστημα παρακολούθησης τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών

του υπάρχοντος εξωτερικού & εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας περιλαμβάνει:

 • 10 τοπικούς σταθμούς ελέγχου (Τ.Σ.Ε)
 • 28 σταθμούς εσωτερικού δικτύου (Σ.Ε.Δ.)
 • Κέντρο ελέγχου
 • Δίκτυο επικοινωνίας

 

Οι στόχοι του έργου ήταν η μείωση κατά 50% τουλάχιστον των διαρροών ύδατος, η μείωση των ωρών λειτουργίας των γεωτρήσεων,  η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις γεωτρήσεις καθώς και η μείωση των φθορών και διαρροών στο δίκτυο μέσω της ρύθμισης πίεσης λειτουργίας.Το εσωτερικό δίκτυο έχει διαχωριστεί σε ζώνες για καλύτερο και πιο εξειδικευμένο έλεγχο. Οι βασικές παράμετροι των ζωνών,καταγράφονται μέσω τοπικών σταθμών καταγραφής της πίεσης και της παροχής. Κάποιες εξ αυτών διαθέτουν μειωτή για έλεγχο της πίεσης και την μείωση των απωλειών σε περίπτωση διαρροής.

Το σύνολο των Σταθμών Εσωτερικού Δικτύου ελέγχου πίεσης – παροχής, απεικονίζεται στην πλατφόρμα των παρακάτω εικόνων. Ο χρήστης μπορεί να έχει εποπτική εικόνα της κατάστασης λειτουργίας των ΣΕΔ, καθώς και τα βασικά προβλήματα δυσλειτουργίας που εμφανίζει ο κάθε ΣΕΔ.Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να δει αναλυτικότερα τα στοιχεία και τις καταγραφές του κάθε ΣΕΔ, επιλέγει τον ΣΕΔ που επιθυμεί και οδηγείται στις πλατφόρμες που παρουσιάζονται στις δυο επόμενες παραγράφους.

 

 

 

 • Οι σταθμοί εσωτερικού δικτύου ελέγχου πίεσης – παροχής με τη χρήση μειωτών, είναι τοποθετημένοι σε κεντρικά σημεία του δικτύου και
 •  έχουν την ικανότητα να περιορίζουν αυτόματα την πίεση του δικτύου. Οι βασικές τους δυνατότητες είναι η καταγραφή πίεσης και η αυτόματη ρύθμιση της καθώς και η καταγραφή της παροχής. Οι σταθμοί αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία του δικτύου. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το περιβάλλον χειρισμού και καταγραφών ενός Σταθμού Εσωτερικού Δικτύου με μειωτή
 • Οι σταθμοί εσωτερικού δικτύου ελέγχου πίεσης – παροχής, είναι τοποθετημένοι σε κεντρικά σημεία του δικτύου και έχουν
  τη δυνατότητα καταγραφής της πίεσης και της παροχής. Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται το περιβάλλον χειρισμού και καταγραφών ενός Σταθμού Εσωτερικού Δικτύου.Οι βασικές του δυνατότητες είναι η καταγραφή πίεσης και παροχής όπως επίσης και ο εντοπισμός διαρροής νερού στο έδαφος του φρεατίου.

 

Οι σταθμοί εξωτερικού δικτύου είναι τοποθετημένοι στα σημεία παραγωγής και αποθήκευσης-διανομής του δικτύου.

Έχουν τη δυνατότητα καταγραφής πληθώρας δεδομένων (πίεσης, παροχής, στάθμης, ποιοτικών χαρακτηριστικών κα). Επίσης δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου αντλιών και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού. Παράλληλα εξασφαλίζουν  τα στατιστικά δεδομένα (στάθμης, καταναλώσεων, ωρών λειτουργίας κα) για το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού προβάλλοντας και όλους τους ενεργούς συναγερμούς και ειδοποιήσεις που αφορούν κάθε Τοπικό Σταθμό. Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζεται το περιβάλλον χειρισμού και καταγραφών των Σταθμών Εξωτερικού Δικτύου.

 

 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Ο εντοπισμός των διαρροών γίνεται με βάση την ελάχιστη νυχτερινή κατανάλωση και τον λόγο μέγιστης προς ελάχιστης ημερήσιας κατανάλωσης. Η μέση νυχτερινή κατανάλωση ανά υδρόμετρο που θεωρείται διεθνώς αποδεκτή είναι 3 Lt/hour. Ο λόγος μέγιστη προς ελάχιστη ημερήσια κατανάλωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 για ζώνες μέχρι 500-600 υδρόμετρα.

Για τον υπολογισμό και εντοπισμό των διαρροών το σύστημα περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες για τον έλεγχο της κατανομής του παρεχόμενου νερού και τον έμμεσο εντοπισμό διαρροών.

Η 1η κατηγορία, περιλαμβάνει τα ισοζύγια των βασικότερων δεξαμενών υδροδότησης, της κεντρικής δεξαμενής και της

δεξαμενής Ρένας. Για το κάθε ισοζύγιο καταγράφονται οι είσοδοι και οι έξοδοι του συστήματος. Ως είσοδοι καταγράφονται οι τιμές της παροχής των γεωτρήσεων που τροφοδοτούν την δεξαμενή. Ως έξοδοι καταγράφονται οι τιμές της παροχής από σταθμούς του εσωτερικού δικτύου που τροφοδοτούνται απευθείας από την δεξαμενή. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο υπολογισμός και κατ’ επέκταση ο εντοπισμός των διαρροών στα δύο ισοζύγια.

Η 2η κατηγορία, αποτελείται από τις ζώνες κατανομής που περιλαμβάνουν γεωτρήσεις με απευθείας τροφοδότηση                         καταναλωτών. Στις ζώνες αυτές οι γεωτρήσεις, τροφοδοτούν δεξαμενές που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση και στη συνέχεια οι δεξαμενές τροφοδοτούν απευθείας τους καταναλωτές. Μεταξύ των δεξαμενών και των καταναλωτών, δεν μεσολαβούν Σ.Ε.Δ. Γνωρίζοντας τον αριθμό των υδρομέτρων  που αντιστοιχούν σε κάθε γεώτρηση, καθώς και της παροχής του αντλούμενου νερού, γίνεται υπολογισμός της ποσότητας που αντιστοιχεί ανά υδρόμετρο. Από την κατανομή αυτή είναι δυνατός ο εντοπισμός διαρροών σε συγκεκριμένη περιοχή.

Η 3η κατηγορία, αποτελείται από τις ζώνες κατανομής που περιλαμβάνουν τους Σταθμούς Εσωτερικού Δικτύου και το σύνολο των καταναλωτών ανά ζώνη. Γνωρίζοντας την παροχή του νερού που τροφοδοτεί τη ζώνη και τον αριθμό των υδρομέτρων  που αντιστοιχούν σε κάθε ζώνη, γίνεται υπολογισμός της ποσότητας που αντιστοιχεί ανά υδρόμετρο. Από την κατανομή αυτή είναι δυνατός ο εντοπισμός διαρροών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Από τις καταγραφές πριν την ανάπτυξη του συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, προκύπτει ότι οι διαρροές στο συγκεκριμένο δίκτυο είναι 2.100.000 m3 / έτος. Στόχος της χρηματοδότησης του συστήματος τηλεελέγχου–τηλεχειρισμού είναι η μείωση των διαρροών στο 1.050.000 m3 / έτος.

Υπολογισμός ενεργειακού και οικονομικού κέρδους

Για κάθε κυβικό μέτρο νερό, χρειαζόμαστε ενέργεια 0,68 KWh®0,1€ = (0,68*0,15€/KWh)

Εξοικονομώντας κυβικά μέτρα νερού, εξοικονομούμε ηλεκτρική ενέργεια, μειώνουμε τις ώρες λειτουργίας των γεωτρήσεων και έχουμε την επιλογή να ενεργοποιούμε τις γεωτρήσεις με την πιο οικονομική λειτουργία.

Αποτελέσματα έργου εντός 3 μηνών λειτουργίας

 • Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων κατά 000 m3/ έτος από εντοπισμό διαρροών
 • Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων κατά 000 m3/ έτος από την ρύθμιση πίεσης λειτουργίας
 • Εξοικονόμηση 600.000 KWh/ έτος
 • Εξοικονόμηση 90.000€/ έτος

 Δεδομένου ότι είναι πολύ πρόσφατη η ολοκλήρωση του συστήματος τηλεελέγχου, χρειάζονται αρκετά δεδομένα για να ολοκληρωθεί η παραμετροποίησή του. Σε περιπτώσεις επιφανειακών διαρροών ο εντοπισμός ήταν άμεσος, ενώ στις περιπτώσεις αφανών διαρροών χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί ο εντοπισμός του ακριβές σημείου της διαρροής.

Από την έως τώρα ανάλυση των δεδομένων, έχουν εντοπιστεί και άλλες ζώνες όπου υπάρχουν διαρροές. Η ΔΕΥΑ θα εντοπίσει και θα επισκευάσει τις διαρροές αυτές στο άμεσο μέλλον.

Ο όγκος των υδάτινων πόρων που εξοικονομούνται από τις επισκευές των διαρροών αυτών, υπολογίζεται στα 400.000 m3/ έτος.